POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Posta­no­wie­nia niniej­szego Regu­la­minu nie mają na celu wyłą­czać ani ogra­ni­czać jakich­kol­wiek praw Klienta będą­cego jed­no­cze­śnie kon­su­men­tem przy­słu­gu­ją­cych mu na mocy bez­względ­nie wią­żą­cych prze­pi­sów prawa. W przy­padku nie­zgod­no­ści posta­no­wień niniej­szego Regu­la­minu z powyż­szymi prze­pi­sami, pierw­szeń­stwo mają te przepisy.

 

1. Serwis działa w opar­ciu o niniej­szy regu­la­min.

2. Klient pozo­sta­wia­jąc sprzęt w Ser­wi­sie akcep­tuje niniej­szy regu­la­min .

3. Przy­ję­cie sprzętu kom­pu­te­ro­wego do Ser­wisu odbywa się w Punk­cie Ser­wi­so­wym PC- serwis.net przy ulicy Bocheńskiego 6

4. W przy­padku wysył­ko­wego zle­ce­nia naprawy , klient zgła­sza usterkę i prze­ka­zuje dane    potrzebne do otwar­cia zle­ce­nia ser­wi­so­wego: tele­fo­nicz­nie, faxem bądź mailem, a następ­nie uzy­skuje numer REWERSU (RMA) któ­rym w spo­sób widoczny ozna­cza prze­syłkę.

5. W celu wła­ści­wej reali­za­cji usługi, Klient zobo­wią­zany jest podać dane oso­bowe, które zostaną wyko­rzy­stane do celów prze­wi­dza­nych niniej­szym regu­la­mi­nem.

6. Prze­syłki nie­ozna­czone nume­rem Rewersu, wysłane za pobra­niem lub na koszt Ser­wisu nie będą przy­jęte.

7. Na doku­men­cie Rewers umiesz­czono infor­ma­cję umoż­li­wia­jące Klien­towi spraw­dze­nie sta­tusu Swo­jego Zle­ce­nia Ser­wi­so­wego.

8. Sprzęt dostar­czany do Ser­wisu musi być kom­pletny . Na żądanie klienta Ser­wis może przy­jąć sprzęt nie­kom­pletny, ale w przy­padku kiedy naprawa okaże się z tego powodu nie­moż­liwa Klient zosta­nie obcią­żony kosz­tami eks­per­tyzy sprzętu zgód­nie z obo­wią­zu­ją­cym cen­ni­kiem.

11. Sprzęt przy­jęty do ser­wisu pod­lega oce­nie mają­cej na celu dokładne usta­le­nie usterki. Koszt bada­nia jest uza­leż­niony od rodzaju sprzętu , ale jego war­tość nie prze­kra­cza 40,00 zł netto.

12. Koszt bada­nia jest odli­czany od kwoty należ­nej za wyko­na­nie usługi w przy­padku wyko­na­nia naprawy.

13. Jeżeli sprzęt objęty jest gwa­ran­cją Klient jest zobo­wią­zany dostar­czyć wraz ze sprzę­tem dowód zakupu oraz kartę gwa­ran­cyjną.

14. Jeżeli kom­pu­ter, dysk, sys­tem lub jaka­kol­wiek inne urzą­dze­nie lub część sprzętu lub opro­gra­mo­wa­nia zosta­nie zabez­pie­czona hasłem w spo­sób unie­moż­li­wia­jący doko­na­nie naprawy lub spraw­dze­nia sprzętu i w momen­cie przy­ję­cia do Ser­wisu Klient nie poin­for­muje o tym fak­cie oraz nie udo­stępni lub nie usu­nie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostar­cze­nia przez Klienta nie­zbęd­nych haseł.

15. Mak­sy­malny czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni robo­czych od daty dostar­cze­nia do Ser­wisu, w przy­padku naprawy o szcze­gól­nym stop­niu trudno­ści (np. spro­wa­dze­nia pod­ze­spo­łów), ter­min naprawy ulega prze­dłu­że­niu po uzgod­nie­niu z klien­tem .

16. Jedy­nym doku­men­tem upraw­nia­ją­cym do ode­bra­nia sprzętu z Ser­wisu jest REWERS . Ser­wis zastrzega, że nie wydaje duplikatu­ REWERSU oraz nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za skutki jego utraty .

17. Ser­wis nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za dane pozo­sta­wione na nośni­kach urzą­dze­nia przy­ję­tego do naprawy (dys­kach, pamię­ciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archi­wi­za­cji danych. Opro­gra­mo­wa­nie znaj­du­jące się na dysku (dyskach,nośnikach,itp.) Klienta sta­nowi wyłączną wła­sność Klienta.

18. Za sprzęt nie­ode­brany po 21 dniach od daty zakoń­cze­nia naprawy Ser­wis nali­cza koszty maga­zy­no­wa­nia i ubez­pie­cze­nia sprzętu w wyso­ko­ści 5,00 zł za każdy dzień.

19. Sprzęt kom­pu­te­rowy nie­ode­brany po 90 dniach od daty zakoń­cze­nia naprawy prze­pada na rzecz Ser­wisu, po uprzed­nim pisem­nym powiadomieniu Klienta.

20. Jeżeli na doku­men­cie gwa­ran­cyj­nym nie usta­lono ina­czej, na wyko­nane usługi Ser­wis udziela 30 dnio­wej gwarancji.